•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Rreth spitalit