loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

ПЕТ ДЕЦЕНИИ МЕДИЦИНСКО ИСКУСТВО

ПОВЕЌЕ ОД МИЛИОН ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ И УСУЛУГИ
ОД ЦЕЛИОТ РЕГИОН

100000
Извршени прегледи и услуги
30
Ивршени операции
500
Амбулантски прегледи
100
Лекувани пациенти

Нашата болница располага
со 31 одделение.

Здравствена заштита по
најсовремени медицински стандарди!

Здравствената заштита во една држава претставува еден од важните елементи за зачувување и унапредување на здравјето, животната и работната средина на човекот, заштита на неговиот животен стандард и социјалната сигурност а во исто време е и значаен фактор за стопанскиот и економскиот развој на истата.

ЈЗУ Клиничка Болница Тетово е Јавна здравствена установа со права, обврски и одговорности утврдени со закон, колективен договор, статут и други општи акти.

Апарат за оддел за онкологија

Вести